Strefa klienta

Tutaj sprawdzisz swoje zobowiązania. Sprawny i bezpieczy system zdalnego dostępu do Twoich wpłat i rozliczeń.


Oferta

image

Nieruchomości mieszkaniowe – Wspólnoty Mieszkaniowe, kamienice stanowiące własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych, budynki spółdzielcze

 1. dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej
 2. otwarcie dla Wspólnoty rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek ( jeśli rachunek nie istnieje )
 3. zapewnienie upoważnionym uchwałą mieszkańcom ( Zarządowi Wspólnoty ) pasywny podgląd do rachunku bankowego lub inny uzgodniony sposób współpracy
 4. prowadzenie dokumentacji budynku, w tym ewidencjonowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 5. organizacja oraz uczestnictwo w zebraniach Wspólnoty
 6. realizację uchwał Zgromadzenia Właścicieli  i Zarządu Wspólnoty
 7. prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty
 8. sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości
 9. zbieranie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu)
 10. profesjonalne prowadzenie księgowości ( prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych)
 11. skuteczną windykację należności od dłużników
 12. organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i nadzór nad nimi
 13. reagowanie na awarie oraz usuwanie ich skutków na nieruchomości wspólnej;
  prowadzenie w uzgodnieniu z Zarządem polityki remontowej nieruchomości;
  zapewnienie pomocy przy realizacji uprawnień gwarancyjnych w przypadku nowych budynków
 14. obsługę prawną opierająca się na wykwalifikowanej kancelarii prawnej posiadającej wieloletnie doświadczenie
 15. obsługę techniczną nieruchomości (współpraca ze specjalistami, wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury)
 16. prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi;
  sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości
 17. doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków zwrotnych (kredyty dla Wspólnot)
 18. reprezentacja Wspólnoty przed osobami fizycznymi, sądem, urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 19. prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa
 20. organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości
 21. utrzymanie czystości na terenie nieruchości i na terenach przyległych
 22. kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi
 23. zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych
 24. prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynku
 25. wystawianie zaświadczeń w stosunku do osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy;
  dyżury na nieruchomości w uzgodnionych terminach oraz stały dyżur telefoniczny;
  inne czynności zlecone przez Klienta w ramach indywidualnych uzgodnień.

W celu zapewnienia najwyższego standardu zarządzania i administrowania nieruchomościami udostępniona zostaje bezpłatnie usługa LokaleNet, która na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie umożliwia wymianę informacji z administracją. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Usługa LokaleNet umożliwia:

 1. podawanie dowolnych informacji dla mieszkańców ( możliwość podawania informacji dla wszystkich mieszkańców, grupy mieszkańców lub konkretnego mieszkańca ), 
 2. możliwość udostępnienia mieszkańcom dokumentów ( np. sprawozdań finansowych, uchwał ),
 3.  sprawdzenie salda, saldo może być pokazane w formie : sumarycznej ( jedna kwotą ), analitycznej w podziale na konta lub bez podziału na konta ( podział na konta jest dostępny wówczas gdy rozrachunki z mieszkańcami prowadzone są osobno na poszczególne fundusze, np. eksploatacyjny i remontowy ), tabeli,
 4. szczegółowy wydruk składników bieżącej zaliczki,
 5. szczegółowy wydruk ostatniego rozliczenia,
 6. wprowadzanie odczytów i przeglądanie historii wprowadzonych stanów wszystkich liczników w danym lokalu,
 7. zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z likwidacją zgłoszonych usterek,
 8. przeglądanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu Wspólnoty ),
 9. przeglądanie sald innych mieszkańców nieruchomości ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu Wspólnoty ),
 10. przeglądanie etapów windykacji ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu Wspólnoty ).
image

Nieruchomości niemieszkalne - obiekty komercyjne i przemysłowe, nieruchomości publiczne, rolne i specjalnego przeznaczenia.

Intensywnie rozwijający się rynek nieruchomości komercyjnych wymaga profesjonalnego podejścia do kwestii zarządzania i administrowania. W celu optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i zapewnienia rentowności inwestycji, pozostaję do Państwa dyspozycji oraz służę wiedzą i doświadczeniem. Deklaruję pełne zaangażowanie w realizowanie wszelkich czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości, a także podnoszeniem jej wartości. Dostosowuję swoje działania do potrzeb konkretnego klienta, przez co stwarzam właścicielom odpowiednie podłoże do osiągnięcia pełnej satysfakcji z posiadania nieruchomości. Konstruując długoterminowy plan zarządzania mam na uwadze maksymalizację zysków moich klientów. Przygotowując strategię zarządzania nieruchomością stawiam na innowacyjność i elastyczność działania.
Rozwiązania które stosuję w zakresie zarządzania nieruchomością komercyjną:

 1. bieżąca analiza rynku lokalnego
 2. obsługa marketingowa
 3. zarządzanie finansami
 4. zarządzanie obiektem, w tym zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej
 5. prowadzenie efektywnej polityki remontowej
 6. zarządzanie umowami najmu
 7. komercjalizacja nieruchomości
 8. rewitalizacja nieruchomości
 9. doradztwo
 10. raportowanie zgodnie z ustaloną procedurą.
image

Zarządzanie najmem lokali mieszkalnych.

 1. W zastępstwie właściciela przygotowuję lokal do wynajęcia. Nadzoruję prace wykończeniowe w mieszkaniu, zapewniam dostęp do sprawdzonych fachowców. Proponuję możliwości doposażenia mieszkania w elementy wykończenia wnętrza (np. aneks kuchenny) podwyższając jego standard tak, aby przy minimalnym nakładzie finansowym z Państwa strony uzyskać pożądany efekt w postaci wysokiej ceny za najem lokalu.
 2. Wyszukuję i weryfikuję najemców. Najemca zostanie wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności, tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.
 3. Proponuję sprawdzone wzory umów. Zawrę w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie mojej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwi ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.
 4. Kontroluję dokonywanie wpłat czynszowych i eksploatacyjnych. Nadzoruję terminowość dokonywania przez najemcę wpłat czynszu najmu dla właściciela lokalu i wszelkich innych opłat za korzystanie z przedmiotu najmu. Z końcem każdego miesiąca wystawiamy oficjalną informację o wysokości wpływów z najmu.
 5. Rozliczam najemcę po wygaśnięciu umowy. Po zakończeniu okresu najmu rozliczam najemcę w zakresie korzystania z wody, prądu itd. Kontroli podlega również stan techniczny lokalu i jego elementów składowych. Kolejnym krokiem z mojej strony jest wyszukanie następnego najemcy.